1. sastanak projektnog tima

Danas je na Geotehničkom fakultetu održan prvi sastanak projektnog tima. Za sada su u timu Nenad Petrović, Jelena Loborec i Petra Kereži, dok će preostala 2 člana tima (Voditelj projekta i Voditelj kluba) biti imenovana nakon zapošljavanja. Projektni tim će se sastajati prema potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca te će između sastanaka komunicirati putem e-maila, sms-a i telefona. Dogovoreno je da se što prije pokrenu aktivnosti za izradu promidžbenih materijala i web stranica projekta, kao i postupak zapošljavanja. Do zapošljavanja Voditelja projekta, projekt će voditi Predsjednik Društva Nenad Petrović, na volonterskoj osnovi.